Hands-Free Head Stand

मुक्तहस्तशीर्षासन - Muktahastaśīrṣāsana - Muktahastasirsasana - "Hands-Free" Head stand
- Inverted asana (Viparita Sthiti)