Bridge Pose

सेतुबन्धासन - Setubandhāsana - Setu Bandha Sarvangasana - Bridge Pose
- Backbend (Purva Pratana Sthiti)